Campanii și promoții

Regulament Concurs Fram

REGULAMENTUL CONCURSULUI “CÂȘTIGĂ UN SUPER PREMIU CU FRAM” Organizat de Ideal Tech SRL (ideall.ro)

Art. 1. Organizatorul

1.1. Ideal Tech SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, sector 5, Str. Sgt.
Maj. Topliceanu Vasile 16, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/660/2009, cod
fiscal RO 24973982, reprezentată legal de Cătălin Florin Ciolpan, în calitate de Director
General, este Organizatorul concursului “Câștigă un super premiu cu Fram” (denumită în
continuare “Promoția”), desfășurat în perioada 27.09.2021 – 03.10.2021.
1.2. Promoția se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”)
care este obligatoriu pentru toți participanții.
1.3. Prin participarea la această Promoție, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul
participanților. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor,
conditiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2. Drept de participare

2.1. La această promoție pot participa persoane fizice cu cetățenie română, cu domiciliul
stabil în România, având vârsta de cel puțin 18 ani la data desfășurării campaniei.
2.2. Promoția se va desfăsura pe întreg teritoriul României.
2.3. Nu pot participa la această promoție angajații companiei organizatoare, ai companiilor
colaboratoare la această promoție, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți,
soț/soție).
2.4.Participanții acceptă, în cazul în care câștigă, ca numele să le fie publicat pe pagina oficială
de Facebook Ideall.ro, precum și în alte medii de informare.
2.5. Fiecare participant acceptă ca datele sale să fie procesate în scopuri de marketing, conform
politicii GDPR. Datele vor rămâne confidențiale.

Art. 3. Înscrierea în concurs

3.1. O persoană poate participa la promoție prin adăugarea unui comentariu în perioada
27.09.2021 – 03.10.2021 pe pagina oficială de Facebook Ideall.ro, la concursul Câștigă un
super premiu cu Fram.
Se va acorda următorul premiu: O masină de spălat rufe FWM-V714T2CRD+++
Câștigătoriul va fi extras aleatoriu.
Art. 4. Procedura promoției. Premiul. Taxe
4.1. Perioada desfășurării promoției este 27.09.2021 – 03.10.2021.
Pentru înscriere la concurs, participanții trebuie să scrie pe pagina oficială de Facebook Ideall.ro, la concursul Câștigă un super premiu cu Fram, un comentariu despre o amintire de-a lor despre brand-ul Fram.
4.2. Promoția va avea un singur câștigător. Se vor lua în calcul toate comentariile, cu condiția
ca același utilizator să nu lase două comentarii diferite la aceeași postare. Lăsarea unui
comentariu diferit de mai multe ori de către aceeași persoană, la aceeași postare, va duce la
descalificarea acesteia din concurs.
4.3. Premiul este: O masină de spălat rufe FWM-V714T2CRD+++
4.4. Se va expedia premiul câștigătorului de către Ideall.ro la adresa indicate de câștigător cu
condiția că adresa de livrare să fie pe teritoriul României.
4.5. Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți folosind un site pentru extragere automată, dintre
toate persoanele participante la Promoție, pe baza comentarilor plasate pe pagina oficială de
Facebook Ideall, pe data de 4.10.2021.
4.6. Anunțarea câștigătorului se va face pe pagina oficială de Facebook Ideall în data de
4.10.2021. Câștigătorul va fi anunțat printr-un mesaj direct pe Facebook. În cazul în care
Organizatorul va fi în imposibilitatea de a contacta câștigătorul, se va extrage un alt câștigător în
48 de ore. De asemenea, în cazul în care câștigătorul nu revendică premiul în maximum 48 de
ore, se va extrage un alt câștigător.
4.7. Premiul nu poate fi preschimbat în bani.
4.8. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament vor fi
suportate de către câștigător. În acest sens, în baza prevederilor Codului Fiscal (conform căruia
plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, au obligația să depună o
declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul
fiscal competent, până la data de 25 a fiecărei luni următoare lunii în care a fost predat premiul
către câștigător), câștigătorul premiului va înmâna Reprezentantului Organizatorului o copie a
actului de identitate.
4.9. Organizatorul va trimite Premiul câștigătorului în termen de 30 zile calendaristice de la
primirea copiei actului de identitate și a datelor necesare. Premiul va fi expediat de către Ideall.ro
la adresa indicată de câștigător cu condiția că adresa de livrare să fie pe teritoriul României.

Art. 5. Protecția datelor personale

5.1. Prin participarea la Promoție, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament. Participarea la promoție implică acceptul participanților ca datele lor personale să
fie păstrate și prelucrate de Ideal Tech SRL. în scopul unor potențiale informări ulterioare din
partea organizatorului. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți,
cu excepția operatorului de marketing.
5.2. La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa sediului de
lucru al Ideal Tech SRL, Piața Valter Mărăcineanu 1-3, sector 1, București – organizatorul se
obligă:
-să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o
solicitare pe an;
-să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit,
datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date;
-să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Art. 6. Diverse

6.1. ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA PROMOȚIEI

În orice moment, în cazul în care, din motive obiective mai presus de voința sa sau din motive
de forță majora Organizatorul decide, prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată,
suspendată sau poate înceta. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica
datele și durata Campaniei. Acest lucru va fi făcut public. Oricare dintre acțiunile mai sus
menționate va fi adusă imediat la cunoștință publicului prin publicarea pe siteul ideall.ro.
6.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru datele incomplete sau
necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului. Eventualele contestații vor fi luate în
considerare până la data de 8.10.2021, inclusiv. Orice contestații sosite după această dată nu
vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare, puteți trimite email la: [email protected] sau puteți suna la numărul
de telefon 021 205 39 90.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *